Agion reeds voor een 5e keer exposant op Edubuild

dinsdag, 26 september 2017 13:22

In haar beleidsnota Onderwijs 2014-2019 beloofde Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits werk te maken van een globaal masterplan scholenbouw. Het Masterplan Scholenbouw ‘Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium’, goedgekeurd in 2015, biedt een antwoord op de noden en de uitdagingen op het vlak van schoolinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel en legt duidelijk nieuwe accenten.

AGION werkt mee aan de concrete uitrol en uitvoering van dit masterplan. AGION hervormde zijn procedures en formuleerde nieuwe initiatieven die ons onderwijspatrimonium en het gebruik van schoolgebouwen alleen maar ten goede zullen komen.

Nadruk verschuift opnieuw naar grote bouwdossiers

"Een van de krachtlijnen uit het Masterplan scholenbouw is het bestaande onderwijspatrimonium vernieuwen. Een doelstelling om dit mee te realiseren is het vereenvoudigen van de reguliere subsidieprocedures bij AGION", verduidelijkt afgevaardigd bestuurder Jean Eliaerts de impact die het masterplan heeft op zijn organisatie.

Edubuild gratis bezoeken?

Eventbrite - Edubuild & IT

"Door de oplopende wachttijden voor grote scholenbouwprojecten en het beschikbare budget zijn in de afgelopen decennia in het vrij gesubsidieerd onderwijs verschillende uitzonderingsprocedures uitgewerkt. Deze afwijkende procedures krijgen voorrang op de standaardprocedures en laten schoolbesturen toe om een deel van hun dringende investeringen te realiseren. Maar deze procedures besloegen de laatste jaren echter een zeer groot deel van het beschikbare investeringsbudget voor de vernieuwing van het onderwijspatrimonium. Waardoor er steeds minder middelen beschikbaar waren voor subsidieaanvragen via de standaardprocedure. En net deze zorgde voor de belangrijke structurele vernieuwing en nieuwbouw van schoolgebouwen."

"Het was dan ook de beleidsintentie om voor het vrij gesubsidieerd onderwijs meer middelen effectief toe te kennen aan bouwdossiers van de standaardprocedure. Het subsidiëren van grotere bouwprojecten komt de kostenefficiëntie ten goede en kan bovendien de integrale aanpak van schoolgebouwen op lange termijn stimuleren. Op die manier wordt er meer geïnvesteerd in een meer fundamentele en omvangrijke vernieuwing van het onderwijspatrimonium en moeten schoolbesturen hun bouwprogramma niet langer opsplitsen in verschillende dossiers/uitzonderingsprocedures."

"Het blijft uiteraard wel mogelijk en nodig om ook kleinschalige en vaak dringende projecten prioritair te behandelen."

Administratieve vereenvoudiging

AGION voerde deze hervorming door in 2016 en saneerde de afwijkende uitzonderingsprocedures van 13 naar 8 procedures.

"Maar dat was niet het enige. In dit nieuwe kader besteedde AGION ook aandacht aan een optimale administratieve vereenvoudigde afhandeling van de bouwdossiers. Zodat de schoolbesturen sneller kunnen overgaan tot de realisatie van hun bouwprojecten. Minder planlast en minder administratieve procedures zorgen er ook voor dat schoolbesturen zich kunnen concentreren op hun kerntaken."

Alternatieve financiering

Naast de reguliere subsidiemogelijkheden blijft alternatieve financiering noodzakelijk om de grote behoefte aan moderne schoolinfrastructuur effectief aan te pakken. Hiervoor werden twee initiatieven gelanceerd: de nieuwe specifieke DBFM-projecten (nieuwe pps scholenbouw) en de piste van huursubsidies.

Vlaanderen startte enige jaren geleden een grootschalige inhaalbeweging schoolinfrastructuur via alternatieve financiering, beter bekend onder de naam DBFM(Design, Build, Finance en Maintain). Het publiek-privaat investeringsprogramma voor scholenbouw ‘Scholen van Morgen’ is goed voor 182 projecten, meer dan 200 nieuwe of grondig gerenoveerde schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel en een investering van ongeveer 1,5 miljard euro. Dit programma zit momenteel ruim over de helft. Op minder dan 3 jaar tijd werden meer dan 100 scholen gebouwd.

Afgelopen jaar werd beslist om ook in de toekomst samen te werken met de private sector om scholen te bouwen. In dat kader zal 300 miljoen euro extra worden geïnvesteerd.

"De DBFM-aanpak blijft dus behouden. Eén of meer schoolbesturen plaatsen het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarige onderhoud van verschillende schoolbouwprojecten in de markt. Een private partner (bestaande uit een groep van een financier, ontwerper en aannemer) stelt zich kandidaat om verschillende schoolbouwprojecten te realiseren en gedurende 30 jaar te onderhouden. Daartegenover ontvangt de private partner een beschikbaarheidsvergoeding voor de periode van 30 jaar. De inrichtende macht ontvangt jaarlijks een subsidie om een belangrijk deel van die vergoeding te kunnen betalen. Na dertig jaar worden de opdrachtgevers automatisch eigenaar van de infrastructuur."

"Wat wel wijzigt is dat scholen in het nieuwe DBFM-programma rechtstreeks en sterker betrokken worden. Zo zullen schoolbesturen van bij de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure mee participeren. En zullen ze zelf verantwoordelijk zijn voor de procedure die moet leiden tot de aanduiding van een private partner."

Edubuild gratis bezoeken?

Eventbrite - Edubuild & IT

Nieuwe piste huursubsidies

Met de uitvoering van deze maatregel uit het Masterplan Scholenbouw wordt het mogelijk dat AGION periodiek huursubsidies kan toekennen aan inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs om een gebouw te huren dat voorheen nog geen onderwijsbestemming had.

"In het najaar van 2016 lanceerde AGION een eerste oproep voor huursubsidies. Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd onderwijs kon zich tot en met 31 december 2016 kandidaat stellen om een huursubsidie voor schoolinfrastructuur te verkrijgen. Deze oproep resulteerde in de selectie van 35 huursubsidiedossiers. De projecten zullen ruim 9.775 leerlingen ten goede komen en zorgen voor 2.030 bijkomende plaatsen in de klas."

Multifunctionaliteit

Het Masterplan Scholenbouw wil ook de focus leggen op de schoolgebouwen van de toekomst. Een van de aspecten hiervan is multifunctionaliteit.

"De overheidsmiddelen en de ruimte in Vlaanderen en Brussel worden steeds schaarser om kwalitatieve infrastructuur te realiseren voor vrije tijd, sport, cultuur of spel. Het slim delen van schoolinfrastructuur kan één van de oplossingen zijn."

"Verschillende ruimtes in schoolgebouwen staan 's avonds, tijdens het weekend en in de schoolvakanties vaak leeg en zouden dus opengesteld kunnen worden voor gebruik door (verenigingen uit) de buurt."

"AGION wil multifunctionaliteit en het medegebruik van schoolgebouwen stimuleren. We bestuderen momenteel een 15-tal multifunctionele scholenbouwprojecten in Vlaanderen zodat lessen kunnen getrokken worden uit mogelijke concrete aandachtspunten."

"In dat kader participeerden we ook aan de opvolging van de projectoproep voor de cofinanciering van aanpassingswerken en exploitatiekosten van schoolsportinfrastructuur. Een gezamenlijk initiatief van de beleidsdomeinen Sport en Onderwijs."

"Dit Brede School principe levert scholen ook een voordeel op: de samenwerking met sportclubs betekent extra (huur)inkomsten en leerlingen profiteren mee van de bijkomende investeringen en verbeteringen aan de sportaccommodatie op school."

Om dit project te realiseren werd  2.370.000 euro vrijgemaakt. Deze middelen werden toegekend aan 53 scholen.

Edubuild gratis bezoeken?

Eventbrite - Edubuild & IT